پیوند به محتوای اصلی
جستجو کن
صفحه اصلی
همراه و هوشمند
  
 

مراحل ثبت يك شخصيت حقوقي جهت اخذ مجوز نشر دیجیتال

روش هاي ثبت يك شخصيت حقوقي متقاضي مجوز نشر ديجيتال

 

1. تغيير اساسنامه و موضوع فعاليت شخصيت حقوقي موجود

2.تاسيس يك شخصيت حقوقي جديد

 

 

تغييرات

اگر پس از اخذ مجوز فعاليت ، شركت/موسسه اي تاسيس شده داريد و براي شما مقدور خواهد بود كه كل موضوع فعاليت شركت/موسسه خود را تغيير داده و موضوع استاندارد مركز رسانه هاي ديجيتال را به عنوان موضوع نهايي شركت/موسسه خود تلقي خواهيد كرد و اساسنامه اي را جايگزين اساسنامه خود كنيد مراحل زير را انجام دهيد.

دو نوع اساسنامه وجود دارد: 

 1- اساسنامه شركت هاي با مسئوليت محدود مبتني بر 46 ماده و 10 تبصره 

 2-  اساسنامه موسسات با مديرعامل و هيات مديره مبتني بر 51 ماده و 10 تبصره .صورتجلسه اي به طور مثال در پايين آمده است براي شركت مي باشد.در صورت موسسه، بند 2 صورتجلسه بايد براي موسسه تدوين گرددو موارد لازمه اصلاح گردد.

 

1. تدوين يك صورت جلسه مجمع عمومي با حضور كليه اعضاء هيات مديره شركت/موسسه به شرح ذيل می باشد :

 

 

2. تغييرات لازمه در مواد اساسنامه

(لازم به ذكر است اين اساسنامه مورد مثال براي شركت هاي با مسئوليت محدود مي باشد.در صورت موسسه بايد اساسنامه موسسات

را كه به پيوست به حضورتان ارسال مي گردد را تغيير دهيد)

 

در صفحه اول اساسنامه و ماده يك در قسمت هاي مشخص شده همانند عكس ذيل نام شركت/ موسسه خود را وارد نماييد .

 

 

در ماده 3 موضوع فعاليت همانند عكس ذيل مي باشد

در ماده 5 محل اصلي فعاليت شركت / موسسه را همانند شكل ذيل لحاظ نماييد.

در ماده 8 مقدار سرمايه شركت / موسسه را همانند شكل ذيل لحاظ نماييد.

 

در ماده 25 تعداد مديران (اعضاي هيات مديره) را همانند شكل ذيل لحاظ نماييد. (به عنوان مثال بر عهده دو ( 2) شخص حقيقي)

 

 

 

در ماده 46 تاريخ صورت جلسه تدوين شده شركت/موسسه كه در ابتدا به عنوان نمونه ارائه شد را در قسمت مشخص شده لحاظ نماييد.

 

در پايان دو نسخه از اساسنامه و صورتجلسه مجمع پرينت گرفته پايين كليه صفحات توسط همه اعضا امضا گردد و سپس تحويل واحد امور موسسات فرهنگي ديجيتال بدهيد تا به پيوست يك نامه به اداره ثبت شركت ها رفته و تغييرات خود را اعمال كنيد.

پس  از اعما ل تغييرا ت شركت/موسسه و سپس درخواست ايجاد يك پنل در سايت  www.login.saramad.ir  (در صورت نداشتن پنل به اسم شركت/موسسه) به اسم شركت/موسسه و تكميل تعهدنامه و فرم مشخصات متقاضيان حقوقي كه در فايل پيوستي ارائه شده است كه ممهور به مهر شركت/موسسه و امضاي مدير عامل باشد را تحويل واحد موسسات فرهنگي ديجيتال دهيد.

 

تاسيس

 در صورت عدم وجود شخصيت حقوقي يا ايجاد يك شخصيت حقوقي جديد مراحل ذيل طي گردد.

1. گرفتن مدارك تاسيس شركت/موسسه از اداره ثبت شركت ها

2. ثبت يك شركت/موسسه با اساسنامه اي كه به پيوست ارائه شده است و موضوع فعاليتي كه در زير آمده است.

توليد نرم افزار

موضوع شركت/موسسه: نشر ديجيتال مبتني بر حامل هاي رايانه اي مي باشد كه مصاديق فعاليت هاي آن عبارتند از :

1- تهيه، تدوين و نشر نرم افزارهاي فرهنگي، آموزشي، كاربردي و عمومي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

2- تهيه، تدوين و نشر نرم افزارهاي تلفن همراه داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

3. مواردي كه در ا ساسنامه اصلاح بايد گردد به شرح ذيل آمده است

(لازم به ذكر است اين اساسنامه مورد مثال براي شركت هاي با مسئوليت محدود مي باشد.در صورت موسسه بايد اساسنامه موسسات را كه به پيوست ارسال مي گردد را تغيير دهيد)

در صفحه اول اساسنامه و ماده يك در قسمت هاي مشخص شده همانند عكس ذيل نام شركت/ موسسه خود را وارد نماييد.

 

در ماده 3 موضوع فعاليت همانند عكس ذيل مي باشد.

 

 

 

در ماده 5 محل اصلي فعاليت شركت / موسسه را همانند شكل ذيل لحاظ نماييد.

 

در ماده 8 مقدار سرمايه شركت / موسسه را همانند شكل ذيل لحاظ نماييد.

در ماده 25  تعداد مدیران (اعضاي هيات مديره) را همانند شكل ذيل لحاظ نماييد.

(به عنوان مثال بر عهده دو ( 2) شخص حقيقي)

 

 

در ماده 46 تاريخ صورت جلسه تدوين شده شركت/موسسه كه در ابتدا به عنوان نمونه ارائه شد را در قسمت مشخص شده لحاظ نماييد.

 

4. تكميل صورت جلسه تاسيس كه به پيوست ارائه شده است.

5. دو نسخه از اساسنامه و صورتجلسه تاسيس پرينت گرفته پايين كليه صفحات توسط همه اعضا امضا گردد و سپس تحويل واحد امور موسسات فرهنگي ديجيتال بدهيد تا به پيوست يك نامه به اداره ثبت شركت ها رفته و شركت/موسسه خود را تاسيس كنيد.

6.  پس از تاسيس شركت/موسسه درخواست ايجاد يك پنل در سايت www.login.saramad.ir  به اسم شركت/موسسه جديد التاسيس كنيد وسپس تعهدنامه و فرم مشخصات متقاضيان حقوقي كه در فايل پيوستي ارائه شده است را ممهور به مهر شركت/موسسه جديد التاسيس به همراه امضاي مدير عامل كرده و به واحد موسسات فرهنگي ديجيتال تحويل دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع صفحه
1 
آخرین اصلاح در 23-04-1935 12:22